Marggraff Stichting

De Marggraff Stichting is opgericht door de erfgenamen van Mr. Ewald Marggraff,
die daarmee uitvoering gaven aan de wens die Ewald in zijn testament had vastgelegd.

Deze wens hield in dat zijn bezittingen na zijn overlijden in een stichting zouden
worden ondergebracht, om deze te behouden voor toekomstige generaties.
De bezittingen bestaan grotendeels uit landgoederen en gronden met een ecologische
en/of cultuurhistorische waarde in de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Om de wens van Ewald Marggraff te vervullen heeft de familie in 2004 de Marggraff
Stichting opgericht die zich richt op herstel, beheer en behoud van de eigendommen.
Dit doet de stichting inmiddels als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Menu