Wilhelminapark

Het huidige Wilhelminapark tussen Vught, Boxtel en St-Michielsgestel is ontstaan als ontginningslandgoed toen de lokale heide en het overstroomgebied van de meanderende Essche Stroom geschikt gemaakt werden voor land- en bosbouw.

Dagarbeiders legden er sloten en dijken aan en omringden de droogvallende gronden met hakhoutwallen. Later zijn er enkele boerderijen gebouwd met bakhuizen, schuren en stallen. Langs het pad naar deze hoeves werden eiken geplant en bij de bebouwing zelf kwamen lindebomen.

In de jaren vijftig leidde schaalvergroting in de landbouw ertoe dat domeinen als Wilhelminapark niet langer rendabel te exploiteren waren door gemengde bedrijven in een pachtopzet. Voor het beheer werden nadien loonwerkers ingeschakeld. De verlaten hoeves zijn geleidelijk overwoekerd door begroeiing.

Inmiddels is een deel van de landbouwgronden verpacht aan het initiatief Herenboeren dat coöperatieve landbouw voorstaat voor bewoners uit de directe omgeving.